تبلیغ در سینماها

 

تبلیغ پیش از اکران فیلم در سینماها با توجه به استقبال گستره خانواده های ایرانی و زوجهای جوان و گروههای دوستانه از تماشای فیلم در سینما به ویژه پردیسهای سینمایی از روشهای کارآمد تبلیغات است .سکوت و تمرکز و انتظار برای شروع شدن فیلم , تاریکی و پرده عریض همه و همه تاثیر ماندگاری در ذهن مخاطبان میگذارند  .قیمت سالنها براساس تعداد صندلی ها و کیفیت سالن سینما متفاوت است